Okoljska politika

Turistična kmetija Marjanca

Okolju prijazna kmetija v bližini Rogaške Slatine

Turistična kmetija Marjanca leži blizu znanega zdravilišča Rogaška Slatina, na vrhu pobočja, od koder seže pogled daleč v dolino in na sosednje vrhove; naši gostje se kar ne morejo naveličati čudovitih razgledov na vse štiri strani neba, ki jih ponuja v vseh letnih časih naša lokacija.

Naša kmetija pa ni privlačna le zaradi razgleda, temveč tudi zato, ker smo se zavezali okolju prijaznemu delovanju. To pomeni, da v skladu s svojo politiko družbeno odgovornega ravnanja ne skrbimo le za dobro počutje gostov, temveč poskušamo svoje storitve stalno izboljševati tako, da sledimo načelom trojnega izida – toje na način, ki je prijazen tudi

 1. do narave,
 2. do naših pomočnikov, ki občasno pomagajo na kmetiji, do naših gostov in do lokalne skupnosti (socialno okolje) in do
 3. ekonomskega vidika poslovanja.

V skladu s takšno filozofijo poslovanja kmetija smo se odločili, da za svojo kmetijopridobimo certifikat EU za okolje za turistične nastanitve, poljudno znanega kot eko marjetico.

Okoljsko politiko kmetije tvori pet poglavij ravnanja, ki se nanašajo tako na zaposlene kot na naše goste, in sicer:

 1. varčevanje z energijo,
 2. ustrezno ravnanje z vodo in z odpadno vodo,
 3. preprečevanje nastanka odpadkov in njihovo ločevanje,
 4. čim manjša uporaba kemikalij ter
 5. odgovoren odnos do fizičnega in socialnega okolja.

Člani družine na kmetiji imamo še več zadolžitev: prizadevamo si za ekološko ravnanje v sklopu splošnega managementa, npr. odločanje o tem, da nabavljamo čim več izdelkov (npr. papirnati izdelki, čistila, kozmetika ipd.), ki so prav tako dobili okoljski certifikat. To pomeni, da so prijazni okolju, s tam pa tudi niso nevarni za ljudi, ki jih uporabljajo.

Ekološko poslanstvo kmetije je omogočati svojim obiskovalcem okolju nadpovprečno prijazno bivanje v neokrnjeni naravi. Večino hrane, ki jo gostom ponujamo, pridelamo sami (že po zakonu mora biti tega vsaj 80 %), za ostale izdelke pa se trudimo, da vključimo lokalne dobavitelje in tko skrbimo za trajnostni razvoj destinacije.

Naša naloga je tudi vzgojna, zato tudi svoje goste seznanjamo s pravili ekološkega managementa in jih povabimo, da si v času bivanja vzamejo čas, se o okoljskih ukrepih podučijo in jih privzamejo. Naša okoljska politika sega zato tudi na področje izobraževanja družinskih članov in občasnih pomočnikov pri delu tako, da znamo vsi usmerjati goste in sokrajane ter širšo javnost k skrbi za okolje in k družbeno odgovornemu ravnanju.

1.NAČELA EKOLOŠKEGA DELOVANJA TURISTIČNE KMETIJE MARJANCA

Ekološka politika kmetije temelji na petih načelih: na zagotavljanju zdravja in zdravega okolja, na upoštevanju zakonodaje, na preprečevanju, na stalnih izboljšavah ekološkega delovanja ter na zavezanosti zaposlenih in obiskovalcev k varovanju okolja.

Načelo 1: spoštovanje zakonodajnih okvirov

Zavezujemo se k spremljanju in vestnemu izpolnjevanju vseh zakonov in zakonodajnih norm

na področju odgovornega ravnanja z okoljem tako na ravni EU kot na državni in lokalni ravni. Pri tem smo si zadali med nalogami tudi to, da igramo v lokalnem okolju pogosto tudi vlogo pionirjev, ki orjejo okoljsko ledino v dobrobit skupnosti – kot prva nastanitev v Rogaški Slatini smo se odločili pridobiti eko marjetico.

Načelo 2: preventivno delovanje

Na kmetiji uresničujemo to načelo z vključevanjem ekologije v vse delovne procese in v naše razvojne načrte. Zavezali smo se k renoviranju in obnavljanju potrošniškega materiala z okolju in ljudem prijaznimi sredstvi – s tem zmanjšujemo nastajanje odpadkov. Kadar nastane pri nas leseni odpad, izdelke uporabimo kot kurjavo, sicer pa premislimo že pri nabavi, kaj naročati in pri kom, da odpadki sploh ne nastanejo.

Načelo 3: Zagotavljanje varnosti in zdravja

V kmetiji vemo, da je zdravje človekovo največje bogastvo in da ga moramo zato postavljati pri svojem poslovanju na prvo mesto tako pri naših gostih kot pri naši družini, naših živalih in tudi pri delu na polju.. Zavedamo se, da lahko zdravje ohranimo in krepimo le v zdravem okolju, zato se trudimo, da uporabljamo in nabavljamo, če je le možno, naravne materiale, ekološko neoporečna čistila in da skrbimo za ohranjanje zdravega okolja za prihodnje generacije.

K temu sodi tudi to, da goste spodbujamo k aktivnostim (pohodništvo, kolesarjenje) in h gibanju v regiji brez uporabe motornih prevoznih sredstev (da koristijo ali javna prevozna sredstva ali pa najamejo kolo). Nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti v naši bližini smo opisali v brošurici »Koristne informacije za goste«, s katero jih vabimo v okolico kmetije.

Načelo 4: stalno dopolnjevanje ukrepov, ki varujejo okolje

Na področju ravnanja z okoljem skrbimo za stalno dopolnjevanje obstoječega okolju prijaznega sistema ravnanja. Vse vrste porabe (elektrika, voda, čistila ipd.) redno spremljamo, preučujemo in primerjamo z dobrimi praksami ekoloških ponudnikov. Kjer je le možno, nabavljamo najbolj okolju prijazna sredstva, ki omogočajo ekološko in hkrati finančno vzdržno delovanje kmetije. Zbiramo ideje, kaj bi lahko še spremenili na bolje in to zapišemo v svoj dokument »Okoljski ukrepi za tekoče in naslednje leto«.

Načelo 5: osveščenost zaposlenih in njihova zavezanost k okoljskemu ravnanju

Pri uresničevanju okoljske politike so udeleženi vsi člani družine in tudi zunanji sodelavci. O svoji naravnanosti k okolju prijaznemu delovanje obveščamo tudi svoje dobavitelje – če se našim potrebam po okolju čim bolj prijaznim izdelkom ne morejo prilagoditi, se bomo v prihodnje odločali tudi za to, da katerega od njih nadomestimo z okolju bolj prijaznimi. Zaenkrat pa se trudimo, da postane kolju prijazno razmišljanje vsaj delno tudi del njihove poslovne filozofije.

2.Principi okoljske politike po posameznih področjih

2.1 Odpadki

Na turistični kmetiji Marjanca si nenehno prizadevamo za zmanjševanje nastanka odpadkov. S pisnimi in ustnimi obvestili aktivno spodbujamo goste, da se nam pri tem pridružijo. Sledimo politiki treh P:

 1. porabiti manj,
 2. ponovno uporabiti in
 3. predelati (reciklirati).

Zmanjšujemo količino embalaže in drugih odpadkov – med drugim tako, da kupujemo čim več izdelkov v povratni ali biorazgradljivi embalaži (npr. vrečke iz celuloze), izdelke za večkratno uporabo ali pa izdelke, ki povzročijo minimalno količino odpadkov.

Ta cilj uresničujemo z doslednim ločevanjem različnih vrst odpadkov in s ponovno –nekoliko drugačno – uporabo odsluženih izdelkov (izločene rjuhe npr. kot krpe za čiščenje) in z recikliranjem. Redno zbiramo biološke odpadke, ki jih še isti dan uporabimo kot krmo za živali na kmetiji – pri nas ni hrane, ki bi jo metali proč. Ločeno pa zbiramo steklo, embalažo ter nevarne odpadke in k sodelovanju pri tem vabimo tudi svoje goste.

Delovne verzije dokumentov tiskamo tako, da porabimo čim manj papirja in tiskarskega črnila (dvostransko, vključeno imamo funkcijo za varčevanje črnila). Kadar ostane papir na eni strani nepopisan, ga uporabimo za zapiske ali pa ga damo v otroški kotiček kot papir, na katerem ustvarjajo otroci.

Člani družine so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah steklo, embalaža, nevarni odpadki, papir, baterije, akumulatorji, tonerji in črnila, farmacevtski proizvodi, kozmetika in varčne žarnice.

Če bi imeli kdaj novozaposlene, bi jih usposobili za ločevanje vseh vrst odpadkov v roku najkasneje dveh tednov od nastopa dela. Družinskim članom in občasnim pomočnikom na kmetiji pa omogočimo tekoče in sprotno seznanjanje z novostmi in napredkom tehnologije ukrepov ekološkega managementa, ki jih uvajamo na kmetiji.

2.2 Voda

Ker se zavedamo, da je voda vir življenja in največje bogastvo našega planeta, skrbimo za čim manjšo porabo pitne vode. Za sanitarne potrebeuporabljamo vodo iz javnega vodovoda, ki je primerna tudi za pitje, zato goste pozivamo, da z njo varčno ravnajo.

Posebno pozornost namenjamo času zalivanja cvetja ob hiši, ki je zgodaj zjutraj ali pa po sončnem zahodu.

Goste vzpodbujamo k varčevanju z vodo tako, da pomagajo zmanjševati količino perila, ki ga dnevno operemo s ponovno rabo brisač in posteljnine.

Goste in zaposlene prosimo za sodelovanje pri ustreznem ravnanju z odpadno vodo: v WC školjke ne mečemo odpadkov kozmetike, olj ali trdnih odpadkov, ki bi lahko zamašili odtoke ali onesnažili podtalnico. V ta namen imamo v kuhinji tudi nameščene lovilce maščobe.

2.3 Čistila in dezinfekcijska sredstva

Na kmetiji smo v menjavi večine čistilnih sredstev za taka, ki imajo ali okoljski certifikat ali pa jih nadomeščamo s sodo bikarbono in alkoholnim kisom, ki ju uporabljamo v vse večji meri tudi za razkuževanje namesto sintetičnih dezinfekcijskih sredstev.

Kadar in kjer je le možno, čistimo mehansko in s čistili, ki so okolju prijazna, kot sta kis in soda bikarbona. Dezinficiramo le sanitarije in dobropočutni center, k čemur nas obvezuje zakon. Oboje očistimo s sodo bikarbono.

Pri uporabi čistilnih sredstev in sredstev za razkuževanje upoštevamo priporočene količine, ki so označene na embalaži. Ker je na širšem območju Rogaške Slatine voda zelo trda, imamo lastno napravo za mehčanje vode, zato domači vemo, da uporabljamo pralna in čistilna sredstva varčno- Goste pa o tem obveščamo v brošuri, ki smo jo uredili za njih.

2.4 Energija

Varčujemo z energijo za kurjavo in hlajenje: goste pozivamo in tudi sami izklapljamo pozimi radiator oziroma poleti klimo, če je okno odprto, gotov pa ni v sobi.

Varčujemo tudi z električno energijo: na več mestih se luči prižigajo in ugašajo samodejno ob zaznavi gibanja. Goste pa prosimo, da izklapljajo luči ob odhodu iz prostora (npr. iz kopalnice v sobo).

2.5 Splošni management (npr. politika nabave)

Odgovorno do okolja si prizadevamo ravnati tudi pri nabavi določenih dobrin: tako npr. delno uporabljamo za tiskanje recikliran papir. V sklopu ukrepov splošnega managementa si za vsako leto zadamo neki večji cilj:

 • v lanskem in letošnjem letu smo na vseh pipah pri umivalnikih namestili perlatorje, ki omejujejo pretok vode na 6 litrov na minuto.
 • V letošnjem letu smo se vsi, ki delamo na kmetiji, udeležili delavnice na temo družbeno odgovornega ravnanja (predstavitev meril okoljske marjetice).

3.Delovanje v lokalnem in širšem slovenskem okolju

Na kmetiji smo se odločili, da svojo pripadnost lokalnemu okolju pokažemo tako, da bomo pri družbeno odgovornemu ravnanju sodelovali z lokalnimi oblastmi, združenji in posamezniki. To podjetniško filozofijo bomo uresničevali na področju vzgojne dejavnosti v lokalnem okolju tko, da bomo lokalnemu vrtcu ponudili sodelovanje po motu: »Česar se Janezek nauči, to Janez zna« ter otroke iz vrtca povabili na učno uro, kako pomembno je ugašanje luči, varčevanje z vodo, zalivanje ob pravem času ipd. – torej jim bomo pokazali praktična znanja, ki jih lahko otroci hitro usvojijo in začnejo izvajati doma.

4.Izobraževanje/osveščanje zaposlenih in zainteresiranih

4.1 Politika izobraževanja in osveščanja zaposlenih na področju ekologije

Naš priročnik z navodili za ekološko ravnanje gostov je sočasno namenjen tudi zaposlenim. Morebitnim novozaposlenim pa bi okolju prijazno delovanje razložili čim prej, najkasneje pa v dveh tednih od zaposlitve. Povedali bi jim, kako varčujemo z elektriko, energijo in vodo ter kako ločujemo odpadke. Prav tako bi jih poučili o rabi kemikalij (čistil). Usposabljanje za pomoč na turistični kmetiji bi prevzela gospodinja, novozaposlena oseba bi jo nekaj dni spremljala pri vseh opravilih, dokler postopkov ne bi obvladala.

4.2 Posredovanje znanja zunanjim déležnikom

Člani naše družine in občasni pomočniki:

 • so usposobljeni za zbiranje, ločevanje in primerno odlaganje odpadkov po kategorijah biološki odpadki, papir, steklo, embalaža ter nevarni in posebni odpadki (npr. varčne sijalke, odpadno olje, baterije, akumulatorji, plinske jeklenke, farmacevtski proizvodi, kozmetika ter tonerji in črnila);
 • se sproti seznanjajo z novostmi na področju ekološkega managementa, kadar jih uvajamo na kmetiji;
 • so tekoče seznanjeni z novostmi na področju varčevanja z energijo (električna energija ter energija za ogrevanje/hlajenje) ter uporabe alternativnih virov energije (biomasa);
 • po potrebi osveščamo goste ter pripadnike lokalne in širše javnosti o ukrepih ekološkega managementa ter o koristih varčevanja z energijo in vodo (prihranki).
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina
Marjanca turistična kmetija – turistična kmetija, kmetija, wellness, individualno razvajanje v dvoje, počitnice na kmetiji, nastanitve rogaška slatina